Роз’яснення цілeй видання віз польськими консульськими установами

Віза — це перш за все документ дозвільного характеру, який може представляти собою штамп, спеціальну марку, наклейку або голографічну вставку в паспортному документі. Віза  оформлена уповноваженими державними органами конкретної держави являється дозволом на в’їзд особи на територію такої держави на зазначений у візі строк або на транзитний проїзд через її територію протягом відповідного строку.

Наявність візи ще не є абсолютною гарантією в’їзду до потрібної вам країни. За наявності у паспортно-візового органу або в органу імміграційного контролю  підозри щодо неправдивості задекларованої мети подорожі, власникові візи може бути відмовлено у в’їзді до країни. Окрім наявності візи у паспорті, особа, що в’їжджає до конкретної країни, має виконати також ряд умов, серед яких може бути пред’явлення органам паспортного контролю запрошення, доказів засобів існування (дорожні чеки, готівка, письмова гарантія матеріального забезпечення на час перебування від сторони, що запрошує), медичний страховий поліс. Невиконання однієї з таких вимог може бути підставою відмови у в’їзді іноземця до потрібної країни.

Виділяють наступні типи віз:

“Аеропортна” (тип “А”) – дає право перебувати в межах транзитної території аеропорту (тобто без права виходу за її межі)

“Транзитна” (тип “В”) – дає право транзитного проїзду по території країни (лише до 5 днів)

“Шенген” (тип “C”) – дає право перебувати в країні яка видала візу протягом визначеного терміну, а також з такою візою можна здійснювати поїздки по всій території шенгенської зони

“Національна” (тип “D”) – довгострокова віза, що дає право перебувати тільки на території країни що видала таку візу. Також така віза надає право транзитного проїзду по території інших країн Євросоюзу, та право перебувати у країнах шенген зони до 3 місяці на пів року.

Згідно § 2. 2. Розпорядження міністра внутрішніх справ  і адміністрації Республіки Польща від 22 квітня 2011 року в “По справах віз для іноземців“, віза шенген або національна віза, може бути видана в наступних цілях  (Cel wydania):

“01” – коли віза видана в туристичних цілях;
“02” – коли віза видана в  цілях відвідин по гостьових запрошеннях;
“03” – коли віза видана в  цілях взяття участі у спортивних змаганнях;
“04” – коли віза видана в  цілях ведення господарської діяльності;
“05” – коли віза видана в  цілях виконання роботи терміном, що не превищує 6 місяців в продовж наступних 12 місяців, на основі контракту та запрошення з наміром забезпечити роботою, що зареєстровані в управліннях праці;
“06” – коли віза видана в  цілях виконання роботи шофером, який виконує  свої обовязки на підставі договорів про міжнародні транспортні перевезення;
“07” – коли віза видана в  цілях виконання роботи на підставі документів інших ніж описані в п. 5 та 6;
“08” – коли віза видана в  цілях ведення діяльності пов’язаною з участю в культурних заходах  або  конференціях;
“09” – коли віза видана в  цілях виконання службових завдань представниками державних органів або представниками міжнародної організації;
“10” – коли віза видана в  цілях здобуття освіти в Польщі на першому (бакалаврат) , другому (магістратура) та третьому (докторантура) освітніх рівнях;
“11” – коли віза видана в  цілях професійної підготовки;
“12” – коли віза видана в  цілях отримання освіти або навчання за формою, що відрізняється від вказаних у пунктах 10 та 11;
“13” – коли віза видана в дидактичних цілях;
“14” – коли віза видана в  цілях проведення наукових досліджень;
“15” – коли віза видана в  цілях лікування;
“16” – коли віза видана в  цілях реалізації прав що виникають із дозволу на проживання на визначений період, або довготермінового дозволу на проживання в країнах ЕС;
“17” – коли віза видана в  цілях возєднання (або перебування) з громадянином держави-члена Європейського союзу, держави Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), держав-сторін Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації;
“18” – коли віза видана в  цілях  участі в програмах по культурному обміну, навчальній програмі, програмі гуманітарної допомоги, або програмі по роботи на літо. На візовій наклейці розміщується назва такої програми у випадку коли програма регулюється міжнародними договорми, в яких Польща є стороною;
“19” – коли віза видавана з метою приїзду по гуманітарних питаннях, з огляду на інтерес держави або міжнародні зобов’язання;
“20” – коли віза видана в  інших цілях ніж передбачено пунктами 1-19, 21-25 (наприклад на закупи).
“21” – коли віза видана  у справі про надання притулку;
“22” – коли віза видана в  цілях переселення в якості члена сім’ї  репатріанта;
“23” – коли віза видана в  цілях використання прав наданих власнику Карти поляка;
“24” – коли віза видана в  цілях репатріації;
“25” – коли віза видана в  цілях використання з тимчасового захисту.

Використана нормативна база:

Dz.U.2011.99.579

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie wiz dla cudzoziemców
(Dz. U. z dnia 16 maja 2011 r.)

Na podstawie art. 48g ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.Rozporządzenie określa:
1) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.09, str. 1), wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej “ustawą”;
3) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej i wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej;
4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
5) sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy;
6) sposób przekazywania przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy;
7) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej;
8) sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
9) sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym;
10) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej;
11) sposób zamieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym.
§ 2. 1.Wizę krajową oznacza się symbolem “D”.
2.Na naklejce wizowej w polu “uwagi” zamieszcza się napis “cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz Schengen lub wiz krajowych:
1) “01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
2) “02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin;
3) “03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
4) “04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
5) “05” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
6) “06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy;
7) “07” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 26 ust. 1 pkt 5
ustawy lub pracy innej niż określona w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy;
8) “08” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;
9) “09” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
10) “10” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
11) “11” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
12) “12” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 26 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy;
13) “13” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
14) “14” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych;
15) “15” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
16) “16” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
17) “17” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
18) “18” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
19) “19” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
20) “20” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 26 ust. 1 pkt 1-26 ustawy.
3.Na naklejce wizowej w polu “uwagi” zamieszcza się napis “cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz krajowych:
1) “21” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;
2) “22” – gdy wiza jest wydawana w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
3) “23” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
4) “24” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
5) “25” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej.
§ 3. 1.Wzór blankietu wizowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.Wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4.Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
5.Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 4. 1.Do wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej dołącza się fotografię osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
2.Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
§ 5. 1.Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej, przeznaczonej na wizy stronie.
2.Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej przez odciśnięcie datownika oraz właściwej pieczęci.
§ 6. 1.Dane z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy, oraz informacje o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, przekazuje się Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w formie elektronicznej, przy użyciu sieci teleinformatycznej, w formacie XML.
2.Przekazywanie danych oraz informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.
3.W przypadku braku możliwości przekazania danych oraz informacji w sposób, o którym mowa w ust. 1, dane zapisane w formacie XML mogą być przekazane przy użyciu elektronicznych nośników danych.
§ 7.W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, naklejkę wizową wizy krajowej unieważnia się przekreśleniem jej na krzyż atramentem niemożliwym do wywabienia.
§ 8.Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej konsul, minister właściwy do spraw zagranicznych, komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionej osoby oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionej osoby oraz przez odciśnięcie datownika.
§ 9. 1.Naklejkę wizową wizy krajowej zamieszcza się w dokumencie podróży na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy.
2.Naklejkę wizową wizy krajowej zamieszcza się w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wypełnionej przez organ wydający wizę.
§ 10.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 151, poz. 1015), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, poz. 1593).

Передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!