Інформаційний проект для іноземців в Польщі Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna – це проект, одним із завдань якого є надання відповідей на питання, що виникають у іноземців польського походження та їх родин під час навчання, роботи та проживання в Польщі. Дані питання і відповіді – це спеціальна закладка на сайті, розроблена у рамках проекту “Підтримка для іммігрантів польського походження і їх сімей”. Тут знайдеш питання і відповіді,  на ситуації, з якими стикається іноземець під час проживання у Польщі або під час планування імміграції до Польщі. Дана закладка призначена для:

·         іммігрантів польського походження і їх сімей, що мешкають в Польщі;

·         осіб, що готуються до імміграції до Польщі;

·         осіб, які уже знаходяться в імміграційній процедурі ;

·         осіб зацікавлених питаннями, пов’язаними з імміграцією до Польщі.

“Питання і відповіді” постійно оновлюються та актуалізовуються відповідно до змін в  польському законодавстві та вимог сучасності.

Даний проект профінансований Інститутом публічних справ з ресурсів Польсько-американського фонду свободи у рамках Програми ” Obywatel i Prawo IV”.

Ось основні питання на які ви можете отримати відповідь відвідавши сайт Polska Akcja Humanitarna (файл з відповідями):

1.       Dlaczego repatrianci otrzymują świadczenie emerytalne w najniższej wysokości?

2.       Czy osoby zamieszkujące w Polsce na podstawie udzielonej zgody na osiedlenie się a także osoby posiadające ważną Kartę Polaka muszą posiadać zezwolenie na zatrudnienie ?

3.       Czy jest akt wykonawczy do przepisu art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący, że osoby, których pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą mogą osiedlić się na terytorium Polski na stałe?

4.       Czy cudzoziemiec, który otrzymał odmowną decyzję na osiedlenie się w Polsce, może ubiegać się o zwrot wpłaconej przy składaniu wniosku kwoty 640 zł i jaka jest tego podstawa prawna ?

5.       Czym jest aktywizacja zawodowa repatriantów?

6.       Jaki jest status małżonka repatrianta, nie będącego osobą polskiego pochodzenia?

7.    Czy cudzoziemiec pracujący w Polsce podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu?

8.    Czy okres służby wojskowej repatrianta w armii b. ZSRR jest okresem składkowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.)?

9.       Co przysługuje repatriantowi zakładającemu własne przedsiębiorstwo?

10.   Co przysługuje pracodawcy zatrudniającemu repatrianta?

11.   Czy państwo może pokryć koszty nauki repatriantom w szkole policealnej lub podyplomowej na zasadzie aktywizacji zawodowej w ramach umowy z dyrektorem szkoły?

12.   Jakie uprawnienia do opieki zdrowotnej w Polsce posiada osoba z tzw. Kartą Polaka?

13.   Czy kobieta w wieku 45 lat po przepracowaniu 25 lat w oświacie (pedagog, socjolog*) może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę?

14.   Czy repatriantowi przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

15.   Czy repatrianci mogą ubiegać się o przeliczenie emerytur na nowych zasadach, obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.?

16.   Czy można wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z pracownicą w ciąży?

17.   Czy przepis ten stosuje się również do umów o pracę zawartych na okres próbny?

18.   Co w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony?

19.   Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy w ciąży z powodu upadłości lub likwidacji zakładu pracy?

20.   Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w ciąży w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę?

21.   Jaka może być wysokość tego odszkodowania?

22.   Czy pracownikowi przysługują jakieś dodatkowe uprawnienia związane z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę?

23.   Co to jest Karta Praw Pacjenta?

24.   Jak napisać i czy warto, odwołanie od decyzji ZUS-u dotyczące odmowy przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, należnej osobom represjonowanym?

25.   Czy posiadacz Karty Polaka może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna? Czy Urząd może pomóc w poszukiwaniu pracy takiej osobie oraz czy może ona skorzystać z organizowanych przez Urząd kursów dla osób bezrobotnych?

26.   Czy posiadacz Karty Polaka posiada uprawnienia do korzystania ze świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) o pomocy społecznej?

27.   Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest zobowiązany do zgromadzenia kilku niezbędnych dokumentów. Jednym z nich jest zaświadczenie o zdolności prawnej do małżeństwa, które cudzoziemiec powinien uzyskać w urzędzie stanu cywilnego w swoim kraju. Co można zrobić w sytuacji, gdy zdobycie takiego dokumentu nastręcza trudności i cudzoziemiec nie jest w stanie go otrzymać?

28.   Co należy zrobić w sytuacji, gdy w aktach stanu cywilnego repatrianta wpisano jego nazwisko z zachowaniem jego brzmienia w wersji obcojęzycznej, w sytuacji gdy repatriant chciałby nosić polsko brzmiące imię i nazwisko?

29.   Jakie są formy prowadzenia własnej działalności gospodarczej i która z tych form jest najbardziej korzystna dla cudzoziemca lub repatrianta?

30.   Kto jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym?

31.   Do kiedy można składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz kiedy te świadczenia są wypłacane?

32.   Czy cudzoziemcowi, który planuje przyjazd do Polski na zasadach przewidzianych w ustawie o repatriacji i uzyskującemu status repatrianta przysługuje prawo do emerytury w Polsce? Jaka emerytura będzie przysługiwać takiej osobie, urodzonej po 31 grudnia 1948 roku, jeżeli ma ona przepracowany odpowiedni wymiar lat pracy w poprzednim kraju zamieszkania, a w Polsce nie przepracowała ani jednego dnia?

33.   Co oznacza termin zatrudnienia subsydiowanego?

34.   Jakie konkretnie dokumenty powinien przywieźć ze sobą repatriant do Polski?

35.   Czy posiadacz wizy krajowej długoterminowej typu D może podróżować po Unii Europejskiej?

36.   Czym jest “criminal records certificate issued by the Polish Authorities”, dokument wymagany przy ubieganiu się o wizę hiszpańską?

37.   W jaki sposób należy powiadomić urząd skarbowy o darowiźnie otrzymanej od osoby najbliższej?

38.   Kto i w jaki sposób sporządza interpretacje w sprawach podatkowych?

39.   Komu przysługuje prawo do odprawy pieniężnej w przypadku zwolnienia?

40.   Czy okresy pracy za granicą są zaliczane do okresów zatrudnienia w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych?

41.   Czy cudzoziemiec może nabyć w Polsce nieruchomość?

42.   Co to są indywidualne interpretacje prawa podatkowego?

43.   Jakie warunki trzeba spełniać, by zostać repatriantem?

44.   Jakie dokumenty będą  potrzebne do udowodnienia polskiego pochodzenia?

45.   W jakim momencie następuje nabycie obywatelstwa polskiego?

46.   Co w przypadku, gdy osobą ubiegającą się  o repatriację jest małoletni? 

47.   Osobom z jakich terenów może być wydana wiza wjazdowa w celu repatriacji?

48.   Czy osoba ubiegająca się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji (tzw. wizy repatriacyjnej) musi mieć zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce?

49.   Co, jeśli osoba ubiegająca się o wydanie wizy repatriacyjnej nie ma miejsca zamieszkania?

50.   Co w przypadku, gdy małżonek osoby ubiegającej się  o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji nie jest osobą  polskiego pochodzenia?

51.   Co to jest Karta Polaka?

52.   Komu może zostać wydana Karta Polaka?

53.   Osobom z jakich państw może zostać wydana Karta Polaka?

54.   Komu nie może zostać  przyznana Karta Polaka?

55.   Co daje Karta Polaka?

56.   Jak osoba posiadająca Kartę Polaka może nabyć  obywatelstwo polskie?

57.   Na jakiej zasadzie osoba z Kartą Polaka może osiedlić  się w Polsce?

58.   Czy repatriantom przysługuje prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę?

59.   Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury?

60.   Komu przysługuje emerytura pomostowa?

61.   Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny do emerytury?

62.   Czy konsument, który dokonał zakupu przez Internet ma prawo zwrócić produkt sprzedawcy?

63.   Komu może zostać wydane zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej? 

64.   Jakie dokumenty musi przedstawić osoba ubiegająca się o wydanie jej zezwolenia na osiedlenie się w Polsce?

65.   Czy osoby mające polskie pochodzenie mogą ubiegać się o wydanie im zezwolenia na osiedlenie się? Jakie dokumenty muszą one przedstawić?

Якщо Ви не знайшли відповіді на Ваші питання, будь ласка задавайте їх польською мовою по електронній пошті:  jolanta.daniel@pah.org.pl.

Адреса сайту наступна: http://pah.h2.pl.