Posiadaczy Karty Polaka są zwolnieni z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt stały

W związku z wejściem w życie z  dniem 2 września 2016 r. przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 753).
Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt stały ze względu na posiadanie ważnej Karty Polaka i zamierzający osiedlić się w Polsce na stałe będzie zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt stały w wysokości 640 zł – dot. tylko wniosków złożonych po dniu 1 września 2016 r

Informacja: USTAWA z dnia 13 maja 2016 r.o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw