Jak prawidłowo złożyć pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę

Jako pracodawca masz prawo rozwiązać umowę o pracę ze swoimi pracownikami.  Rozwiązanie umowy o pracę najczęściej następuje poprzez złożenie wypowiedzenia, czyli oświadczenia jednej ze stron. Składając wypowiedzenie umowy o pracę, należy przestrzegać kodeksu pracy, który reguluje okresy wypowiedzenia, oraz wskazuje sytuacje, w których należy wskazać powód zakończenia współpracy.

Wypowiedzenie o pracę musi zawierać kilka niezbędnych elementów:

 • miejsce i datę,

 • dane pracodawcy,

 • dane pracownika,

 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę (z określeniem daty podpisania umowy i wskazaniem dokładnego tytułu pracy, na jakim był zatrudniony pracownik),

 • wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy,

 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia i wskazaniem daty jego upływu,

 • pouczenie o przysługującym prawie do odwołania i wskazaniem odpowiedniego sądu,

 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę jest umową obwarowaną największą ilością restrykcji.  W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy pracownikowi, którego chcesz zwolnić, można wypowiedzieć umowę o pracę. Kodeks pracy określa bowiem grupę osób, które przysługuje ochrona z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony. Są to:

 • pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,

 • pracownicy przebywający na urlopach, bądź na zwolnieniach lekarskich,

 • kobiet w ciąży oraz pracownikom korzystającym z urlopu macierzyńskiego i urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego,

 • pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, bądź którym przysługuje obniżony wymiar czasu pracy w ramach urlopu wychowawczego (ochrona zaczyna obowiązywać od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu bądź obniżenia czasu pracy),

 • członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej,

 • członkowie rady pracowników.

  Ważne!

  Wypowiedzenie złożone pracownikowi należącemu do jednej z wymienionych grup będzie ważne i skuteczne. Zwolnionej osobie, przysługuje odwołanie od decyzji, możliwe jest również skierowanie sprawy do sądu. W takich sytuacjach znacznie częściej wygrywa zwolniony pracownik, a pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania.  

  Sposób złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie umowy o pracę należy złożyć na piśmie. Można je sporządzić w formie pliku tekstowego i wydrukować (koniecznie w 2 egzemplarzach), podpisać i jeden egzemplarz przedłożyć pracownikowi, drugi natomiast zachować dla siebie.

  Ustne wypowiedzenie umowy o pracę będzie skuteczne, ale niezgodne z prawem. Pracownik nie musi akceptować ani podpisywać wypowiedzenia. Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę nie wpływa na skuteczność wypowiedzenia – ważne jest, żeby pracownik się z nim zapoznał. Można podpisane przez pracodawcę wypowiedzenie przedłożyć pracownikowi lub wysłać (za potwierdzeniem odbioru) na adres zamieszkania. Termin biegu wypowiedzenia będzie liczony od dnia potwierdzenia otrzymania listu, w przypadku braku odbioru w Polsce po podwójnym awizowaniu istnieje domniemanie otrzymania. Możliwe jest również złożenie wypowiedzenia umowy o prace drogą mailową.

  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie o pracę można cofnąć. Wymaga to jednak wyrażenia zgody przez pracownika na kontynuowanie pracy. Dla pewności zgoda ta powinna być wyrażona na piśmie, poprzez złożenie oświadczenia woli pracownika o chęci kontynuowania pracy.

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę

  Niezależnie od rodzaju umowy, czyli od tego, czy jest ona zawarta na czas określony czy nieokreślony, okres wypowiedzenia oblicza się w ten sam sposób. W przypadku umów, które trwały:

 • nie więcej niż 6 miesięcy – przysługują 2 tygodnie wypowiedzenia,

 • co najmniej 6 miesięcy – przysługuje 1 miesiąc wypowiedzenia,

 • minimum 3 lata – przysługują 3 miesiące wypowiedzenia.

Uprawnienia pracodawcy wobec zwolnionego pracownika

W okresie wypowiedzenia możemy udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze, jaki mu przysługiwał. W przeciwnym wypadku będzie trzeba wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia umowy

Należy pamiętać, że przedłożenie przez pracownika zwolnienia lekarskiego nie wstrzymuje decyzji pracodawcy i nie czyni nieważności wypowiedzenia pracodawcy. Oznacza to, że umowa ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Uwaga!

Nie można złożyć wypowiedzenia pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim.

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

W szczególnych przypadkach okres wypowiedzenia może zostać skrócony. Musi być on jednak ustalony za zgodą obu stron i zatwierdzony, najlepiej pisemnym oświadczeniem. Skrócenie okresu wypowiedzenia dotyczy tylko i wyłącznie umów, którym przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia i może zostać skrócony do minimum jednego miesiąca. Jednak za pozostały czas pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, które mógłby otrzymać, gdyby wykonywał pracę.

Zródłó informacji: poradnikprzedsiebiorcy.pl