Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec aby studiować w Polsce?

Zasady ubiegania się o przyjęcia na studia są, co do zasady takie same dla wszystkich cudzoziemców (bez względu na to czy są obywatelami państw UE czy też pochodzą z państw spoza UE).

Cudzoziemiec, aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce musi spełnić następujące warunki:

musi posiadać dokumenty na potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce, np. wizę, kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce;

Rodzaj dokumentu uzależniony jest od tego czy cudzoziemiec jest obywatelem państw UE czy też pochodzi z kraju spoza UE. Jest to naturalną konsekwencją zróżnicowanych zasad legalizacji pobytu w Polsce przez obywateli UE oraz obywateli państw spoza UE;

musi wykazywać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów; poszczególne kierunki studiów np. techniczne, medyczne mogą wymagać dodatkowych zaświadczeń o stanie zdrowia;

musi posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki;

musi wykazać się znajomością języka, w którym zamierza studiować poprzez okazanie dokumentów potwierdzających znajomość danego języka, tj. certyfikatu językowego, świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w języku, w którym mają być prowadzone zajęcia na wybranym przez cudzoziemca kierunku studiów; jeśli cudzoziemiec zamierza studiować w języku polskim może być konieczne ukończenie rocznego kursu przygotowawczego z tego języka;

musi posiadać dokumenty potwierdzające ukończenie przez cudzoziemca szkół i studiów w Polsce lub za granicą, które pozwalają mu na podjęcie wybranych studiów w Polsce (np. świadectwa dojrzałości, dyplomy szkół wyższych).

                     Cudzoziemiec ma obowiązek przedstawić:

  • dla podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  – świadectwo dojrzałości albo dokument będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości uzyskany zagranicą, który w kraju w którym był wydany uprawnia do podjęcia studiów wyższych;

  • dla podjęcia studiów II stopnia – dyplom ukończenia studiów I stopnia w Polsce albo będący odpowiednikiem tego dyplomu uzyskany za granicą dokument, który w kraju w którym był wydany uprawnia do podjęcia studiów II stopnia;
  • dla podjęcia studiów podyplomowych – dyplom ukończenia w Polsce studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dokumenty będące odpowiednikami tych dyplomów uzyskane zagranicą, które w kraju w którym zostały wydane uprawniają do podjęcia studiów podyplomowych;
  • dla podjęcia studiów doktoranckich – dyplom ukończenia w Polsce studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo uzyskane za granicą dyplomy będące odpowiednikiem polskiego dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

    Źródło: yourpoland.pl