Jak uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce

Zezwolenie na pracę w Polsce jest wydawane, nie na wniosek cudzoziemca, który będzie tą pracę wykonywał, tylko na wniosek podmiotu, który powierza mu pracę na terytorium Polski. Wniosek o wydanie zezwolenia składany jest na odpowiednim formularzu.

Zezwolenie na pracę wydaje wojewoda (tj. organ administracji rządowej w województwie) właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy (w przypadku pracodawcy mającego siedzibę w Polsce) albo ze względu na miejsce wykonywania pracy (w przypadku pracodawców mających siedzibę za granicą).
Składając wniosek o wydanie zezwolenia podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości:

  • 50 zł – w przypadku gdy praca ma być wykonywana przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy,

  • 100 zł – w przypadku gdy praca ma być wykonywana przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub

  • 200 zł – w przypadku gdy cudzoziemiec ma być delegowany do Polski w celu realizacji usługi eksportowej (tj. usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym).

Zezwolenie na pracę jest wydawane na określonego cudzoziemca i określa pracodawcę oraz stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, a także okres ważności zezwolenia.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na okres do trzech lat, ale może być przedłużane. Opłata za przedłużenie wynosi połowę opłaty za wydanie zezwolenia. 

Źródło: yourpoland.pl