Czy cudzoziemiec może zostać przedsiębiorcą w Polsce?

Brak obywatelstwa polskiego nie stanowi dla obcokrajowca bariery w kwestii prowadzenia własnego biznesu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie znaczy to również, że każdy cudzoziemiec może zostać przedsiębiorcą w naszym kraju.

Jakie warunki należy zatem spełnić, aby prowadzić legalny biznes?

W Polsce przedsiębiorcą może zostać cudzoziemiec, który należy do grupy:

-obywateli Unii Europejskiej,
-członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
-członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
-obywateli innych państw niż wyżej wymienionych, po spełnieniu określonych wymagań.

Kiedy cudzoziemiec może prowadzić własny biznes?

W art. 13 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zostały określone warunki, jakie musi spełnić obcokrajowiec, aby mógł prowadzić własny biznes na terytorium RP.

Obcokrajowiec z UE, EFTA i EOG

Cudzoziemcy będący:
-obywatelami Unii Europejskiej,
-członkami EFTA,
-członkami EOG,
-z państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości
mogą założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polski.
Jeżeli obywatel Unii Europejskiej ma zarejestrowaną działalność w innym kraju UE, może:
skorzystać z czasowego transgranicznego świadczenia usług – jeśli chce świadczyć usługi w Polsce tylko przez jakiś czas;
założyć oddział swojego przedsiębiorstwa lub odrębną spółkę w KRS – jeśli chce świadczyć usługi w Polsce w sposób ciągły.

Obcokrajowiec spoza wyżej wymienionych krajów

Obywatele spoza Unii Europejskiej, których ojczyzny nie przynależą do EFTA oraz EOG mogą zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce w CEIDG lub KRS. Muszą oni dodatkowo uzyskać odpowiednie dokumenty zezwalające na legalny pobyt w Polsce.
Do tych dokumentów zaliczamy:
-zezwolenie na pobyt stały,
-zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
-zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością:
—kształcenia na studiach w trybie stacjonarnym (art. 144 ustawy o cudzoziemcach),
—w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ustawy o cudzoziemcach) poza wyjątkami,
—posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 186 ust. 3 – zezwolenie na pobyt czasowy),
—jest członkiem rodziny w myśl art. 186 ust. 4, posiada zezwolenie na pobyt czasowy,
-zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przebywającemu na terytorium RP członkowi rodziny w celu połączenia z rodziną w myśl art. 159 ust. 3 i 4;
-status uchodźcy,
-ochronę uzupełniającą,
-zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
-zezwolenie na pobyt czasowy i pozostanie w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP,
-zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone -ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
-a także cudzoziemcy, którzy:
-korzystają w RP z ochrony czasowej,
-posiadają ważną Kartę Polaka,
-są członkami rodzin (w myśl art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1 lub przebywającymi z nimi.
Cudzoziemcy, do których nie odnosi się żadne z powyższych, mogą wykonywać działalność gospodarczą na terenie Polski jedynie w formie spółki:
-z ograniczoną odpowiedzialnością,
-komandytowej,
-akcyjnej,
-komandytowo-akcyjnej.

Dodatkowo nie muszą oni posiadać prawa pobytu na terenie Polski.
Obcokrajowiec ma prawo do zarejestrowania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak rodzimy obywatel Polski. Ważne, aby spełnił warunki określone w art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Gdzie i jak obcokrajowiec może zarejestrować firmę w Polsce?

Firmę można założyć poprzez dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej lub KRS.
W celu dokonania wpisu do CEIDG należy wypełnić formularz CEIDG-1. Proces rejestracji i zasady postępowania są takie same, jak w przypadku obywatela polskiego. Warunkiem jest posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy bądź stały.
Wpisu do KRS dokonują przedsiębiorcy zakładający spółkę komandytową lub z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uwaga!
Od czerwca 2017 r. we wniosku o wpis do CEIDG należy zamieścić oświadczenie, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem. Jeśli jest, należy dołączyć oświadczenie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Polski
Podsumowując, biznes w Polsce nie musi być prowadzony wyłącznie przez obywatela polskiego. Prawo do zarejestrowania działalności mają również cudzoziemcy.

Zródłó informacji: poradnikprzedsiebiorcy.pl