Скреслення або спростування даних розміщених в “Списку іноземців, чиє перебування на території Польщі є небажаним”.

Досить часто іноземцям відмовляють у видачі візи, або ж на польському кордоні видають рішення про відмову у в’їзді, або видають рішення про примусове повернення іноземця до краю походження, у зв’язку із фігурованням  особових даних іноземця в “Списку іноземців, чиє перебування на території Польщі є небажаним“.

У “списку” поміщається і зберігаються дані іноземця, якщо виникає щонайменше одна з наступних передумов:

  1. іноземцеві було видано рішення про зобов’язання до повернення і одночасно постановлено заборону повторного в’їзду на територію Польської Республіки або постановлено заборону в’їзду на території Польської Республіки і інших держав Шенген простору;
  2. іноземця було засуджено вироком суду (котрий набрав законної сили):
    a) Польської Республіки – за умисний або фінансовий злочин, у вигляді покарання у виді штрафу або позбавлення волі або
    b) іншої держави ніж держава Шенген простору – за дії, що визнається злочином в розумінні польського законодавства, або                                                                                                                      c) Польської Республіки або іншої держави Шенген простору – за злочин, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі більне ніж на один рік;
  3. в’їзд або перебування іноземця на території Польської Республіки не бажаний з огляду на зобов’язання, що виникають з ратифікованих (затверджених) Польськоою Республікою міжнародних угод;
  4. вимагають цього міркування оборонноздатності, або безпеки польської держави, або міркування охорони безпеки і публічного порядку, або інтереси Польської Республіки;
  5. іноземця після затримання у зв’язку з незаконним перетином кордону, було передано до третьої держави на підставі міжнародної угоди про передання і прийняття осіб  (в порядку реадмісії);
  6. На підставі міжнародної угоди про передання і прийняття осіб, іноземеця було передано до іншої держави Європейського союзу, або держави Європейського Товариства Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони угоди про Європейський Економічний Простір або Швейцарську Конфедерацію.

Дані іноземця розміщуються в “cписку” на період:

1) визначений в рішенні про зобов’язання іноземця до повернення, в якому було постановлено заборону повторного в’їзду іноземця на територію Польської Республіки або заборону повторного в’їзду на території Польської Республіки і інших держав Шенген простору;
2) 3 років від дня переказу іноземця до третьої держави, на підставі міжнародної угоди про передання і прийняття осіб, після попереднього затримання його у зв’язку з перетином кордону всупереч положенням Закону;

3) 1 року від дня переказу іноземця до іншої держави Європейського союзу, держави Європейського Товариства Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони угоди про Європейський Економічний Простір або Швейцарську Конфедерацію  на підставі міжнародної угоди про передання і прийняття осіб;
4) 5 років від дня закінчення відбування покарання у вигляді позбавлення волі, відбутого на підставі вироку, якщо іноземецю було присуджено більше ніж 3 роки позбавлення волі;
5) 3 років від дня закінчення відбування покарання у вигляді позбавлення волі, відбутого на підставі вироку, якщо іноземецю було присуджено менше ніж 3 роки позбавлення волі;
6) 3 років від дня набрання законної сили вирокомякщо іноземця було засуджено до покарання у вигляді штрафу.
7) умовного звільнення іноземця від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, з дня набрання вироком, про який мова йде в пункті 2 частини 1 ст. 435 Закону про іноземців, законної сили, якщо іноземця було засуджено до відбування покаранння у вигляді позбавлення волі з умовним  призупиненням виконання вироку. (В пункті 2 частини 1 статті 435 Закону про іноземців, іде мова про іноземця якого було засуджено вироком (що набрав законної сили): Польської Республіки – за умисний злочин або економічний злочин у вигляді штрафу або позбавлення волі ; іншої держави ніж держава  Шенген простору – за вчинок, що визнається злочином в розумінні польського законодавства; Польської Республіки або іншої держави простору Шенген – за злочин, за який передбачене покаранння у вигляді позбавлення волі на термін більше одного року);
8) виникаючий з міжнародних угод (ратифікованих Польською Республікою), котрі є підставою для розміщення даних іноземця в “списку”;
9) не довший ніж 5 років, з можливістю продовження на наступні періоди (не довші ніж 5 років), лише у випадку внесення даних в “список”,  з огляду на факт, що в’їзд або перебування іноземця може становити загрозу оборонноздатності або безпеці польської держави або загрожуватиме публічному порядку або порушуватиме інтереси Польської Республіки.

Право на отримання інформації, право на скреслення або спростування даних 

Іноземець, котрий перебуває поза межами території Польщі, зобов’язаний встановити передставника для ведення його справи у Польщі.  Лише представник іноземця може звернутися до адміністратора даних з клопотанням про надання інформації, усенення або спростування даних розміщених в цьму “Списку”. Однак, іноземець мусить надати докази того, що дані стосовно нього є некомплектні, неактуальні, неправдиві, були зібрані з порушеннями вимог Закону, або вже не потрібні для реалізації мети з якою вони були зібрані.

Наше бюро офіційно веде справи про надання інформації, усунення або спростування даних розміщених в “Списку іноземців, чиє перебування на території Польщі є небажаним”. Зазвичай адміністратор даних видає рішення на протязі 30 днів.

 

================================================================================

 

Dość często Cudzoziemcom odmawiają w wydaniu wizy, lub na granicy wydają decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP, lub wydają decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z powodu figurowania ich danych osobowych w Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany (Список іноземців, чиє перебування на території Польщі є небажаним).

W wykazie umieszcza się i przechowuje dane cudzoziemca, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;
2) cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w:
a) Rzeczypospolitej Polskiej – za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności lub
b) innym państwie niż państwo obszaru Schengen – za przestępstwo stanowiące zbrodnię w rozumieniu prawa polskiego, lub

c) Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen – za przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku;
3) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską;
4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemiec po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa został przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.

6) cudzoziemiec został przekazany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.

Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres:

1) określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli orzeczono w niej o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;
2) 3 lat od dnia przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa;

3) 1 roku od dnia przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;
4) 5 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec został skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;
5) 3 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat;
6) 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli orzeczono wobec cudzoziemca karę grzywny;
7) warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 2, jeżeli wobec cudzoziemca orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
8) wynikający z umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, będących podstawą do umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie;
9) nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, z których żaden nie przekracza 5 lat, w przypadku wpisów umieszczonych w wykazie ze względu na fakt, że wjazd lub pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do uzyskania informacji, usunięcia lub sprostowania danych 

Cudzoziemiec przebywający poza granicami RP zobowiązany jest wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń lub ustanowić pełnomocnika do prowadzenia całej sprawy przebywającego w Polsce cudzoziemca.  Tylko pełnomocnik może zwrócić się do administratora danych z wnioskiem o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w Wykazie.  Jednak cudzoziemiec musi wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

Nasze biuro oficjalnie prowadzi sprawy o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w Wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.  Zazwyczaj administrator danych udziela nam żądanych informacji w terminie 30 dni.

Legal Consulting                                                                                                                                                            ul. Kościelna 3 (II piętro), 63-600 Kępno
województwo wielkopolskie
Polska

e-mail:  Lcdunaj@gmail.com  , polonia-cosulting@ukr.net

tel:+48 603 993 051,  +48 537 132 312

Стаття була корисною? – тоді поширюй її серед своїх друзів 

 Копіювання і передрук інформації, що розміщена на сайті Polonia-Consulting, без згоди адміністрації суворо заборонено!