10 причин для відмови у видачі польської національної візи (розшифрування)

У даній статті ми розшифруємо усі можливі причини відмов у видачі польської національної візи.  Отож, згідно статті 65 Закону про іноземців, іноземцеві можуть відмовити у видачі національної візи якщо:

 1. його дані знаходяться в Списку іноземців, чий в’їзд на територію Польщі є небажаним;
 2. його дані містяться в базі SIS, з метою відмови у в’їзді;
 3. не володіє фінансовими ресурсами, котрих вистарчить на покриття витрат під час запланованого перебування на території Польщі, а  також на повернення до держави походження;
 4. віддсутній страховий поліс;
 5. цього вимагають міркування державної безпеки Польщі, обороноздатності Польщі, або якщо перебування іноземця може загрожувати публічному порядку чи інтересам Польської держави;
 6. якщо закордонний паспорт іноземця дійсний менше ніж 3 місяці, або у ньому не має хоча б 2 вільних сторінок для розміщення печаток про перетин кордону, або коли закордонний паспорт був виданий більше ніж 10 років назад;
 7.  у справі про відкриття візи:
  a) надав неправдиві особові дані, або фальшиву інформацію, або ж долучив до заяви документи, що містять такі дані чи інформацію
  b) признався до неправди або затаїв правду, або підробив чи переробив документ з метою його використання як оригінального;
 8. не надав підтвердження цілей та умов запланованого перебування на території Польщі;
 9. існують переконливі сумніви щодо його намірів залишити територію Польщі перед закінченням терміну дійсності візи;
 10. існують переконливі сумніви щодо правдивості даних вказаних іноземцем, відносно його мети перебування на території Польщі (з міркувань  консульської  установи та наявних у неї доказів або об’єктивних обставин, що вказують на те, що мета перебування іноземця може бути інша ніж було задекларовано в заяві).

Кожній особі, котрій було відмовлено у видачі візи належить право подати повторну заяву про відкриття візи. Така заява подається особисто, протягом 14 робочих днів, від моменту отримання рішення консула про відмову у видачі польської національної візи. Консул розглядає заяву про повторний розгляд заяви про видачу національної візи 7 днів, згідно поданої заяви, додатків до заяви та наданих додаткових документів та аргументів. Цим правом варто скористатися щоб не мати проблем при наступному відкритті візи.

 

 


 

Art. 65. Przesłanki odmowy wydania wizy krajowej

1. Wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:
1) obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub
2) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub
3) nie posiada on wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem, lub
4) nie posiada on ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o którym mowa w art. 25 obowiązki cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP ust. 1 pkt 2 lit. a, lub ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 obowiązki cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP ust. 2, lub
5) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub
6) dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 77dokumenty składane przez cudzoziemca ubiegającego się o wizę krajową ust. 5, z wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 77 dokumenty składane przez cudzoziemca ubiegającego się o wizę krajową ust. 5 pkt 1, zostało pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca, lub
7) w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej:
a) złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub
b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub
8) nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu, lub
9) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy, lub
10) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż deklarowany.
2. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, wizę krajową można wydać tylko w razie istnienia poważnych przyczyn uzasadniających jej wydanie, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.
3. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, w tym kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
4. Przepisów ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d.

Art. 75. Decyzja w sprawie odmowy wydania wizy krajowej

1. Odmowa wydania wizy krajowej następuje w drodze decyzji.
2. Decyzję o odmowie wydania wizy krajowej wydaje się na formularzu.

Art. 76. środki odwoławcze od decyzji o odmowie wydania wizy

1. Od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez:
1) konsula – przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;
2) komendanta placówki Straży Granicznej – przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej.
3. Konsul rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni.