Легальна праця в Польщі після закінчення піврічного запрошення на роботу

www,polonia-consulting.com.uw

Під час очікування на отримання дозволу на тимчасове проживання і роботу, іноземець може легально працювати в Польщі після закінчення терміну дії  заяви про доручення виконання роботи іноземцеві (більш відомого як “піврічне запрошення”) при умові виконання ним вимог передбачених статтею  88za Закону РП   “Про промування працевлаштування і інституціях ринку праці” від 20 квітня 2004 року.

Згідно статті 88za вищезгаданого Закону, якщо іноземець пропрацював не меньше 3 місяців на підставі заяви про доручення виконання роботи іноземцеві (“піврічного запрошення”) та після цього подав заяву до Воєводи про надання йому дозволу на тимчасове проживання і працю у того ж самого працедавця (і ця заява не містила формальних недоліків або такі недоліки були усунуті у визначений термін), то після закінчення терміну дії “піврічного запрошення” праця на даній посаді і у даного працедавця (на умовах негірших, ніж були передбачені у “піврічному запрошенні”) буде вважатися легальною аж до моменту отримання іноземцем дозволу на тимчасове проживання та працю або до моменту отримання рішення про відмову у наданні такого дозволу.

================================================================================

W okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, może wykonywać pracę po spełnieniu warunków określonych w art. 88za ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. Ta sama zasada dotyczy cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Podstawa prawna:

– art. 88za. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

”Wniosek o zezwolenie na pracę cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę

1. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zawieszenia postępowania na wniosek strony.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy.  
================================================================================